آموزش مواد خطرناک فرماندهان آتش نشانی کرج

دوره آموزشی هزمت فرماندهان شهر کرج توسط ایران هزمت برگذار شد در این دوره آموزش های زیر انتقال یافت : ۱- روش های شناسایی حوادث بدون آشکار ساز ۲- روش تحلیل حوادث مواد خطرناک توسط فرماندهان ۳- آشنایی با پیچیدگی های حوادث مواد خطرناک ۴- توانایی در پاسخ گویی به حوادث مواد خطرناک ۵- و … ادامه خواندن آموزش مواد خطرناک فرماندهان آتش نشانی کرج