آموزش حمل و نقل هوایی مواد خطرناک فرودگاه عسلویه

در برگزاری دوره حمل و نقل هوایی مواد خطرناک به نمونه ها و مثالهای مواد خطرناک و قوانین بین المللی حمل و نقل هوایی اشاره شد و همچنین حوادث مشابه هوایی که در نقاط مختلف دنیا از جمله آمریکا با ۱۱۰۰ کشته اتفاق افتاده است، بررسی شد و روش های پیشگیری از این حوادث و … ادامه خواندن آموزش حمل و نقل هوایی مواد خطرناک فرودگاه عسلویه