آموزش هزمت آتش نشانی و کارخانجات کاله آمل

کلیپ پروژه مشاوره و طراحی پروژه عملیاتی کارخانجات کاله آمل را در لینک زیر ببینید: آموزش هزمت آتش نشانی و کارخانجات کاله آمل