بلاگ ایران هزمت
حمل و نقل مواد شیمایی

خطر مرگ در حوادث جاده اي تانکرهاي حامل مواد شيميايي

سابقه و هدف: انتشار مواد شيميايي در اثر بروز حوادث حمل ونقل جاده اي، مي‌تواند عواقب ناگواري همچون مرگ، آسيب‌هاي جاني و مالي و خسارات زيست‌محيطي به همراه داشته باشد. اين مطالعه باهدف بررسي خطر مرگ در حوادث جاده‌اي تانکرهاي حامل مواد شيميايي انجام پذيرفت.

روش بررسي: در يک مطالعه کاربردي، مخازن مواد شيميايي موجود در ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌اي کشور موردبررسي قرارگرفته و متداول‌ترين آن‌ها شامل آمونياک، کلر، ۱-۳، بوتادين، بنزن و تولوئن جهت مدل‌سازي انتشار مواد سمي انتخاب شدند. سپس شکافت کامل مخازن موردبررسي به علت پوشش ساير سناريوهاي احتمالي، به‌عنوان سناريوي انتخابي تعيين و غلظت‌هاي کشنده مواد سمي موردمطالعه  با استفاده از معادلات پرابيت محاسبه گرديد. درنهايت مدل‌سازي انتشار مواد سمي به‌منظور تعيين خطر مرگ در حوادث جاده‌اي تانکرهاي حامل مواد شيميايي، با استفاده از نرم‌افزارهاي ALOHA و PHAST انجام گرديد.

يافتهها: نتايج تحقيق نشان داد که بر اساس غلظت‌هاي کشنده LC1، LC10، LC50 و LC90، با استفاده از نرم‌افزار ALOHA، آمونياک به ترتيب با فواصل خطر مرگ ۹۸۰، ۸۶۶، ۷۴۱، ۶۲۹ متر؛ و با استفاده از نرم‌افزار PHAST، کلر به ترتيب با فواصل خطر مرگ ۶۲۰، ۳۱۸، ۲۰۴ و ۱۵۷ متر خطرناک‌ترين مواد شيميايي سمي قابل‌حمل جاده‌اي محسوب مي‌شوند.

نتيجهگيري: ازآنجاکه برنامه‌ريزي مقابله با شرايط اضطراري بر اساس نتايج دو نرم‌افزار و در کليه غلظت‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، لذا پيشنهاد مي‌شود به‌منظور جلوگيري از بروز خطرات احتمالي، بالاترين فاصله خطر مرگ بر اساس LC1 بدون توجه به نوع ماده و نوع نرم‌افزار مورداستفاده، در برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه مد‌نظر قرار گيرد و در صورت بروز حادثه، افراد تا فاصله ۹۸۰ متري از محل با تجهيزات تنفسي تأمين‌کننده اکسيژن تردد داشته باشند. افزون بر اين، برنامه‌ريزي مقابله با شرايط اضطراري براي افراد حاضر درصحنه حادثه که سعي در فرار از خطر مرگ دارند، بر اساس غلظت‌هاي۳-ERPG1 (که سعي در تعيين حريم ايمني دارند)، منطقي به نظر نمي‌رسد.

 

منبع مقاله: Ghorbani R, Atabi F, Jabbari M. Fatal Hazards in Road Transportation Crashes of Chemical Material Career Tankers. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(2):63 -72 ..

آنیتا توکلی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.