مشاوره و آموزش هزمت پیش بیمارستانی بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم پزشکی

https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e8161f960de2274f6b000d7939ddf6739865844-240p__16190.mp4   دوره های آموزش هزمت پیش بیمارستانی که به همت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری بیمارستان فارابی و با حضور ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست و معاونین بیمارستان فارابی برگزار شد، پس از بررسی فضای بیمارستانی، منطقه ای برای … ادامه خواندن مشاوره و آموزش هزمت پیش بیمارستانی بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم پزشکی